RPF Recruitment 2024 : બપર ભરતી કુલ 2250 જગ્યાઓ અને અરજી ની પ્રકિયા જાણો.

RPF Recruitment 2024 : RPF Recruitment 2024 એ 2 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ SI અને કોન્સ્ટેબલ ની જગ્યાઓ માટે ભરતી ભહાર પાડવામાં આવી છે , અને RPF ભરતી માં કુલ 2250 જગ્યા બહાર પાડવામાં આવી છે અને તેની લાયકાત, પસંદગી પ્રકિયા , ફોર્મ ભરવા માટે ની ફી અને તેની અરજી કેવી રીતે કરવી તે માટે … Read more