જો તમારો ફોન પાણીમાં પડી જાય તો શું કરવું? માત્ર 5 મિનિટની અંદર પાણી સાફ કરો.

મિત્રો, આજની પોસ્ટમાં અમે તમને જણાવીશું. કે જો તમારો ફોન પાણીમાં પડી જાય તો શું કરવું? એને તમે તેને કેવી રીતે ઠીક કરી શકો અને મિત્રો, જો મોબાઈલના સ્પીકરમાં પાણી આવી જાય અથવા આપણો ફોન પાણીમાં પડી જાય તો પાણી ને બહાર કાઢવા શું કરવું જોઈએ. જેથી અમારા મોબાઈલના સ્પીકરને નુકસાન થાય છે. જો તમે … Read more