ઔડા હાઉસિંગ યોજના 2024: ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ , કોને મળવા પાત્ર અત્યારે જાણો.

ઔડા હાઉસિંગ યોજના:-   ઔડા હાઉસિંગ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંને ના તમામ નાગરિકોને ઘર આપવાના સંપૂર્ણ પ્રયાસ રૂપે ભાગને અને વિવિધ પ્રકારના મૂકી છે. ઔડા હાઉસિંગ સ્કીમ અમદાવાદ અરબન ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા તાજેતરમાં યોજના દાખલ કરવામાં આવી છે અને એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ યોજના હેઠળ શહેરના તમામ રહેવાસીઓ અને લોકોને ઉપલબ્ધ કરવાનો સંપૂર્ણ … Read more